Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Z histórie školského vzdelávania v Obci Belá-Dulice :

LOGO ZŠ_1.pngŠkolstvo v našej obci má dlhé, viac ako 350-ročné korene a tradície. V polovici 16. storočia reformácia, prenikajúca aj do Turčianskej stolice, podporovala rozširovanie protestantského školstva v mestách i na vidieku. Z podnetu turčianskeho župana Františka III. RÉVAIA, ktorý od luteránov konvertoval na katolícku vieru, bol väčšinovej časti evanjelických veriacich v obci Belá odobratý kostol z 13. storočia. Dochádzalo k častým perzekúciám evanjelických kňazov v miestnej farnosti, čo spôsobovalo nespokojnosť Beľanov. Na základe apelovania superintendenta  Dávida LÁNIHO u stoličnej vrchnosti listom z 5.júla 1648 bol obyvateľom Belej vymeraný stavebný pozemok a vyčlenené drevo na stavbu nového kostola, farskej budovy a školy. 

Prvá škola bola cirkevnou jednotriedkou. Nachádzala sa v dolnej časti obce. Dnes na tomto mieste stojí rodinný dom, súpisné číslo 48. V roku 1668 bol učiteľom a správcom  tejto školy Peter MELCHIOR, v roku 17061711 Matej ZÁBORSKÝ, v rokoch 17531779 tu vyučoval Ondrej PALO.V roku 1883 začal školu podporovať štát. Evan­jelická cirkev dala budovu a pozemky do bezplatného užívania obci. V rokoch 1866 -1883 pôsobil v škole učiteľ Juraj BUĽOVSKÝ z Dulíc. K školskej budove patrilo aj 4,5 jutra ornej pôdy a lúka.

Najstarší dochovaný záber našej jednotriednej školy .jpg

V roku 1843 sa v obci nachádzala aj rímskokatolícka škola, ktorú navštevovalo 6 až 10 žiakov. Učiteľom bol Jozef CIGÁNEK. V roku 1856 v škole učil František BÓC. V roku 1897 drevenú budovu školy predali. Jej žiaci mohli navštevovať rímskokatolícku školu v Necpaloch.

Dvojtriedna obecná škola začiatkom 20. st.jpg

Koncom 19. storočia patrila Belá k najväčším obciam v Turci. Jednotriedna škola už nestačila. Vedenie obce rozhodlo o výstavbe novej dvojtriednej školy. Župný úrad  výstavbu povolil v roku 1878.  Obec zakúpila v strede dediny dom s veľkou ovocnou záhradou a pristavila k nemu učebňu. V roku 1883 ju navštevovalo okolo 200 žiakov z Belej, Dulíc i Diakovej. V škole v tom čase učili Samuel RAKITA a jedna z vôbec prvých slovenských učiteliek Ľudmila KUORKOVÁ. V budove školy sa nachádzali dve triedy vybavené učebnými pomôckami a dva dvojizbové učiteľské byty. Zápisnice školského kuratória Obecnej školy v Belej boli do roku 1918 písané po maďarsky. Prvý slovenský zápis je z 2. marca 1920. Už 5. apríla 1924 bol pred Obecný výbor predkladaný prípis školského inšpektora o novostavbe školy. V roku 1927 schválilo obecné zastupiteľstvo v Belej stavbu novej budovy trojtriednej obecnej školy. Belá dostala na stavbu štátnu subvenciu 100 000 Kč. Ostatné výdavky obec hradila zo svojho rozpočtu a pôžičkami.

Začiatok stavby OŠ zm.jpgStavebné práce sa začali v septembri 1930 a Obec ich zveriila staviteľovi BALLOVI zo Štubnianskych Teplíc. 30. augusta 1931 bola škola vysvätená a 1. septembra 1931 slávnostne odovzdaná do užívania. V budove boli tri učebne, byt pre správcu školy a byt pre učiteľa. Učitelia so žiakmi si v roku 1932 vybudovali školské ihrisko aj záhradu. 

Historické foto škola.jpg

Starú budovu dvojtriednej drevenej školy Obec v roku 1930 predala Roľníckemu dorastu a Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorí ju z časti rozobrali a prestavali na budovu Besedy s divadelnou miestnosťou. Už na Vianoce toho istého roku tu zahrali  divadelnú hru "Hlúpy Jano v zakliatom zámku". Budova osvetovej besedy až do výstavby kultúrneho domu v roku 1962 slúžila na kultúrnu a spoločenskú činnosť.

V obecnej škole9.jpgZ obecnej sa stala ľudová škola. V školskom roku 1934/35 sa v troch triedach učilo 200 žiakov z Belej. Deti z Dulíc chodili do školy v Necpaloch. Do belianskej školy začali chodiť od roku 1942. V rámci školskej reformy v roku 1948 sa ľudová škola premenovala na národnú.

V 50. rokoch začali žiaci vyšších ročníkov navštevovať meštiansku školu v Necpaloch, ktorá bola v nevyhovujúcich priestoroch. V 60. rokoch vzrástol počet školopovinných detí Pred Makošé domom a školou 1950.jpgv Belej a Duliciach, preto rodičia, občania žiadali prístavbu ďalších tried, aby žiaci nemuseli dochádzať do školy v Necpaloch. Obec žiadala príspevky na novú školu od ONV v Martine. Žiadostiam nebolo vyhovené. Rodičia sa rozhodli štrajkovať. V septembri  roku 1964 nepustili svoje deti do necpalskej školy. Dňa 2. septembra 1964 MNV v Belej oznámil odboru školstva v Martine začiatok vyučovania v deviatich ročníkoch. ZŠ 1956.jpg

Úrady však nakoniec povolili a zásluhou Ondreja SUMKU (predseda MNV), Jozefa URBANA (tajomník) a členov rady MNV – Jána KUCHÁRIKA st., Jozefa BLISKU, Jána PLAVCA, Ivana HULEJA, Jána ŠALÁTA st., Miloslava KUČERU a ďalších dňa 30.9.1964 schválili prístavbu pivnice, dvoch tried na prízemí a nadstavbu poschodia našej školy s piatimi učebňami. Dňa 30.10.1964 riaditeľ školy Peter LOVCI konštatoval vznik plnoorganizovanej základnej školy s názvom „Základná deväťročná škola v Belej“. 

Stavebné práce sa začali realizovať v akcii "Z" v marci 1965. ZS cca 195412.jpgŠkolské vyučovanie zatiaľ bolo v náhradných triedach v kultúrnom dome v Belej. Žiaci sa učili aj na zmeny. Až nový školský rok 1967/1968 sa začínal v takmer dokončenej budove. Dokončovalo sa kúrenie, vodovod, začiatkom roka 1969 sa budova maľovala, robilo sa oplotenie, skrášľovalo sa okolie školy i stred obce.

V roku 1971 došlo k zlúčeniu obcí Belá a Dulice a názov školy sa zmenil na „Základná deväťročná škola v Belej-Duliciach“. V tom istom roku Majster Fraňo ŠTEFUNKO, akademický sochár, daroval škole sochy: básnika Andreja SLÁDKOVIČA a partizánskeho veliteľa JEGOROVA, čím sa skrášlil interiér novej školy.

V školskom roku 1972/73 boli školské dielne premiestnené do suterénukultúrneho domu a z pôvodných dielní boli urobené kabinety. Bola zriadená školská  jedáleň pod javiskom kultúrneho domu. O rok neskôr bola utvorená jedna trieda družiny.

stavba telocvicne.jpgNa jar v roku 1975 v akcii „Z“ za pomoci obyvateľov sa začalo s výstavbou drevenej, montovanej telocvične. Dodávateľom materiálu bol podnik Bučina zo Zvolena. Stavba sa ešte ten istý rok dala pod strechu a vyčerpalo sa na jej výstavbu 930 000 Kčs. 28.augusta 1976 bola telocvičňa slávnostne odovzdaná do užívaniažiakom ZDŠ a miestnym športovcom. Počas existencie telocvične sa vykonali rôzne úpravy.

1. septembra 1977 bol adaptovaný rodinný dom Žalmanovcov na školské dielne. V decembri 1978 bola odovzdaná do užívania školská bytovka v Duliciach.

     V septembri 1984 bol slávnostne kolaudovaný objekt materskej školy, ktorá dovtedy z časti využívala aj budovu základnej školy. Z uvoľnených priestorov sa zriadila školská kuchynka, kabinet, riaditeľňa, archív kníh. Družina sa presunula z kabinetu telocvične do nových priestorov.  V školskom roku 1985/1986 získala naša škola 1. miesto v súťaži „Najzdatnejšia základná škola“.

V priebehu 50-ročných družobných stykov boli nadviazané kontakty so žiakmi škôl z Českej republiky Povrly-Praha. Niekoľkokrát naši žiaci navštívili aj kamarátov na Ukrajine v meste Čerkassy.

     V 80.-tych a 90.-tych rokoch sa realizovali nasledovné úpravy: maľovanie vnútorných priestorov školy, oprava strechy, oprava vonkajšej fasády telocvične, montovanie akumulačných pecí do dielní, oprava pece v kotolni, vybudovanie výťahu do kotolne, oprava odkvapových rúr, natieranie okien. Asanovali sa staré budovy MŠ, cvičnej kuchyne, humna, šopy, ktoré stáli za školskými dielňami. Boli zriadené špeciálne učebne chémie a didaktickej  techniky. Budovalo sa školské ihrisko a bežecká dráha.

    Okrem školských aktivít vyvíjala belianska škola bohatú mimoškolskú činnosť, ktorá mala veľký dosah na kultúrny život v obci. Žiaci prezentovali svojePantomíma v podaní ôsmakovzm.jpg vedomosti a zručnosti na rôznych súťažiach – a to literárnych, matematických, fyzikálnych, chemických, biologických, športových, výtvarných, hudobných, zdravotníckych a  v aranžovaní rastlín. Takmer každý rok sa žiaci umiestnili na popredných miestach v okresných a krajských kolách. Belianska škola vychovávala svojich žiakov aj láske k divadlu, k umeniu a k folklóru. Najúspešnejšími divadelnými hrami pobavili divákov v bližšom i vzdialenejšom okolí.

Od 1. septembra 1996 sa zmenil názov na "Základná škola v Belej-Duliciach".

ZŠ Belá-Dulice.jpgV roku 2000 bola realizovaná výmena strešnej krytiny na telocvični, vymenilo sa osvetlenie za úspornejšie s lepšou svietivosťou.

V školskom roku 2001/2002 do našej školy prvýkrát prichádzajú žiaci zo susedných obcí z NecpálŽabokriek, pretože existenciu školy ohrozuje nepriaznivý demografický vývoj spoločnosti.

Okresný úrad v Martine zriadil s účinnosťou od 1.7.2002 ZŠ ako štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Zriaďovacia funkcia ZŠ prešla na obec.

V roku 2004 bolo založené Občianske združenie pri Rodičovskom združení ZŠ, na ktoré dodnes prispievajú 2% z dane ochotní darcovia.

V priebehu rokov 2003 až 2009  sa kompletne vymenila strecha na škole, namontovali sa bleskozvody na škole aj na telocvični, zrekonštruovalo sa kúrenie v telocvični, zriadila sa počítačová trieda, zakúpili sa nové tabule, vymenili sa všetky vchodové dvere za plastové, zateplila sa severná strana telocvične, zrekonštruovali sa WC, vymenili sa svietidlá na škole a  vybudovala sa prípojka kanalizácie. Zriadila sa moderná školská knižnica.

V roku 2010 až 2013 sa začala realizácia výmeny starých okien Krstný otec našej ZŠ p. B.SUMKA zm.jpgza plastové, najskôr na prízemí, postupne na celej škole. Renovácia školy sa zavŕšila maľovaním interiéru celej budovy a prestavbou komína, na čo nám boli poskytnuté financie z ministerstva. 

V roku 2011 z dôvodu nízkeho počtu žiakov orgány štátnej správy odporučili zrušiť II. stupeň základnej školy. Na školu uvalili racionalizačné opatrenie, v dôsledku ktorého bola niekoľko rokov krátená finančná podpora štátu a obec musela činnosť školy dofinancovať. Zrušenie tohto opatrenia sa zásluhou riaditeľky ZŠ Martiny PÁLEŠOVEJ  a starostu obce Igora KAPUSTU podarilo pred ministerskou komisiou presadiť  12. decembra 2017.

Významné osobnosti našej školy :

Za mnohé roky sa v našej škole vystriedalo mnoho učiteľov, správcov či riaditeľov. Ich výchovno-vzdelávacia práca sa pozitívne odrazila na výsledkoch žiakov ako jednotlivcov, na ich úspešnom uplatnení sa v živote i  na celkovom prínose školy pre obec a región.

V novodobej histórii v medzivojnovom i povojnovom období 20. storočia nepochybne najvýznamnejším a zároveň najdlhšie pôsobiacim bol učiteľ Milan PODHRADSKÝ(od r. 1931), ktorý sa zaslúžil nielen o rozvoj školy, ale aj o pozdvihnutie kultúrneho, spoločenského, športového i hospodárskeho života v obci. Následne vo funkcii riaditeľa školy sa vystriedali: od 1955 Peter LOVCI, od 1. 9. 1965 Mária JUNASOVÁ, od 1. 2.1989 Blažena VALOCKÁ, od 1. 7. 1991 Ivan FECISKANIN, od 24. 9. 1992 Jana STRAPKOVÁ, od 1. 7. 2009 Jana HLINČÍKOVÁ a od 1. 7. 2014 Martina PÁLEŠOVÁ.

Za 350 rokov pôsobenia škola v Belej-Duliciach vychovala niekoľko tisíc žiakov, z ktorých sa mnohí stali spoločensky významnými osobnosťami. Medzi nich patrí aj známa  botanička a mineralogička Izabela TEXTORISOVÁ (1866 - 1949), ktorá našu školu navštevovala v rokoch 1876 a 1877.

Školu v našej obci od samotného začiatku najviac podporovala miestna samospráva,  Poľnohospodárske družstvo v Belej-Duliciach, združenia, rady rodičov a  priateľov školy. Zásluhu na vzornom fungovaní školy majú aj desiatky správnych zamestnancov.

Aktuálne informácie o našej škole nájdete : http://zsbeladulice.edupage.org

Stred našej obce s kostolom budovou OcU a školskými zariadeniami.jpg


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka